با وجود آن که عمر مفید دستگاه های ماینر ۳تا ۵ سال عنوان می‌شود، طبق تحقیق دیجی ک…

با وجود آن که عمر مفید دستگاه های ماینر ۳تا ۵ سال عنوان می‌شود، طبق تحقیق دیجی ک…

با وجود آن که عمر مفید دستگاه های ماینر ۳تا ۵ سال عنوان می‌شود، طبق تحقیق دیجی کونومیست عمر مفید ماینر‌ها بیش از ۱٬۳ سال نمی‌باشد و بعد از آن به علت پایین آمدن بهره وری استفاده از آن صرفه اقتصادی نخواهد داشت. . بدیهی است ماینر‌ها بعد از پایین آمدن بهره وری از چرخه...