.
در حالی که لیر ترکیه در هفته اول مرداد ماه امسال چیزی حدود ۳هزار تومن معامله م…

. در حالی که لیر ترکیه در هفته اول مرداد ماه امسال چیزی حدود ۳هزار تومن معامله م…

. در حالی که لیر ترکیه در هفته اول مرداد ماه امسال چیزی حدود ۳هزار تومن معامله می‌شد. . امروز در سومین روز متوالی با افت مواجه شده است و با قیمتی ۲۰۳۰ تومان معامله می‌شود. . لیر درسه روز اخیر حدوده ۵ درصد و از مرداد ماه تا امروز حدوده۵۰ درصد افت داشته است. . به نظر...