.
۳۲۸ میلیون تومان مالیات برای ۷۳۰ سواری در ایران در نظر گرفته شده است.
.
 نظر ش…

. ۳۲۸ میلیون تومان مالیات برای ۷۳۰ سواری در ایران در نظر گرفته شده است. . نظر ش…

. ۳۲۸ میلیون تومان مالیات برای ۷۳۰ سواری در ایران در نظر گرفته شده است. . نظر شما درباره این طرح و قیمت‌های اعلامی چیست، آيا این ارقام باید افزایش یابند یا کاهش دلیل خود را بیان کنید👇 . منبع: پرشیابلاکچین . اهمیت: مهم . #خودرو #مالیات #بازارسرمایه #سرمایه #بازارخودرو...