.
مرورگر opera اکوسیستم سولانا را پذیرفت.
.
این مرورگر ماهانه به طور میانگین ۳۸۰…

. مرورگر opera اکوسیستم سولانا را پذیرفت. . این مرورگر ماهانه به طور میانگین ۳۸۰…

. مرورگر opera اکوسیستم سولانا را پذیرفت. . این مرورگر ماهانه به طور میانگین ۳۸۰ میلیون کاربر دارد و اکوسیستم های اتریوم و ترون را پوشش می‌دهد. . اوپرا قصد دارد با حداکثر سرعت تا سال آینده brave، بزرگ ترین رقیب خود را کنار بزند و اکوسیستم سولانا را به خود اضافه کند. ....