.
در ریزش اخیر قیمت بیت‌کوین از ۴۶،۷۰۰ به ۴۵،۷۰۰ دلار، تنها ۵.۷ میلیون دلار از م…

. در ریزش اخیر قیمت بیت‌کوین از ۴۶،۷۰۰ به ۴۵،۷۰۰ دلار، تنها ۵.۷ میلیون دلار از م…

. در ریزش اخیر قیمت بیت‌کوین از ۴۶،۷۰۰ به ۴۵،۷۰۰ دلار، تنها ۵.۷ میلیون دلار از موقعیت‌های خرید لیکویید شدند. این در حالی است که در حرکت قیمت از ۴۶،۲۰۰ به ۴۷،۲۰۰ که از لحاظ شدت و اندازه مشابه حرکت قبل است، حدود ۲۰ میلیون دلار از موقعیت‌های فروش لیکویید شده بودند. این...