نیم میلیون اتریوم سوزانده شده است!
.
در راستای اقدامات ضد تورمی ۵۰۰٬۰۰۰ اتریوم س…

نیم میلیون اتریوم سوزانده شده است! . در راستای اقدامات ضد تورمی ۵۰۰٬۰۰۰ اتریوم س…

نیم میلیون اتریوم سوزانده شده است! . در راستای اقدامات ضد تورمی ۵۰۰٬۰۰۰ اتریوم سوزانده شده است. . بدیهی است این اتفاق موجب کاهش عرضه در نتیجه عدم تعادل عرضه و تقاضا خواهد شد. . این رویداد تاثیر صعودی بر بازار به خصوص قیمت اتریوم و آلت‌کوین‌های وابسته به آن می‌گذارد،...