.
فردی برای خرید قایقی در متاورس ۶۵۰ هزار دلار هزینه پرداخت کرده است.
این خبر نص…

. فردی برای خرید قایقی در متاورس ۶۵۰ هزار دلار هزینه پرداخت کرده است. این خبر نص…

. فردی برای خرید قایقی در متاورس ۶۵۰ هزار دلار هزینه پرداخت کرده است. این خبر نصیحتی درباره چگونگی خرج کردن پول‌هایتان نیست اما حتما شما بیش از نیم میلیون دلار خرج قایقی نخواهید کرد که هیچ‌وقت نمی‌توانید بر عرشه آن قدم بگذارید. این قایق در سندباکس خریداری شده است و...