گروه Gutter Cat Gang نشان می دهد که چگونه مجموعه های NFT سعی می کنند مرتبط بمانند

گروه Gutter Cat Gang نشان می دهد که چگونه مجموعه های NFT سعی می کنند مرتبط بمانند

در ماه ژوئیه، پروژه Gutter Rats (قیمت کف فعلی: 1.1 ETH) را راه اندازی کرد و سپس تا سپتامبر(شهریور) بسیار آرام بود، زمانی که Gutter Species Passes را راه اندازی کرد، یک بلیت NFT که به افراد، یکی از گونه های سوم و چهارم را واگذار می کرد.حجم معاملات در 24 ساعت اول به 16...