مفهوم محاسبات قابل اعتماد یا Verifiable computation

مفهوم محاسبات قابل اعتماد یا Verifiable computation

زمان خبر:3 ثانیه قبلمحاسبات قابل اعتماد یا (Verifiable computation)، یک فناوری است که توسط گروه محاسباتی TCG توسعه یافته است. این اصطلاح از حوزه سیستم‌های قابل اعتماد گرفته شده است و معنای تخصصی دارد. به کمک محاسبات قابل اعتماد، رایانه همیشه به روش‌های مورد انتظار...