.
نمودار پیش‌رو، The Confluence Floor Model را در طول زمان نشان می‌دهد. این مدل …

. نمودار پیش‌رو، The Confluence Floor Model را در طول زمان نشان می‌دهد. این مدل …

. نمودار پیش‌رو، The Confluence Floor Model را در طول زمان نشان می‌دهد. این مدل بدترین حالت ممکن برای قیمت را بررسی می کند؛ هرچند بررسی آن دلیلی بر حتمی بودن رسیدن قیمت به آن نیست. در حال حاضر این شاخص عدد ۲۷،۶۶۲ را نشان می‌دهد و لازم به ذکر است که تابه‌حال کندلی زیر...
.۱
در آنالیزهای قبلی درباره مدل Confluence Floor Model صحبت کردیم که نمونه به‌رو…

.۱ در آنالیزهای قبلی درباره مدل Confluence Floor Model صحبت کردیم که نمونه به‌رو…

.۱ در آنالیزهای قبلی درباره مدل Confluence Floor Model صحبت کردیم که نمونه به‌روز شده از Floor Model قبلی است. .۲ این مدل با انجام برخی تغییرات، بسیار دقیق‌تر از مدل قبلی شده است؛ مدل قبلی تنها یک میانگین متحرک ۲۰۰ هفته‌ای از نمودار بیت‌کوین بود که در کف‌ها عملکرد...