.
شاخص Seller Exhaustion Constant (میانگین متحرک ۲۰۰ روزه) در حال کاهش و رسیدن ب…

. شاخص Seller Exhaustion Constant (میانگین متحرک ۲۰۰ روزه) در حال کاهش و رسیدن ب…

. شاخص Seller Exhaustion Constant (میانگین متحرک ۲۰۰ روزه) در حال کاهش و رسیدن به خط روند صعودی خود است. این شاخص از حاصل‌ضرب درصد بیت‌کوین‌های در سود و نوسانات قیمتی آن‌ در ۳۰ روز اخیر محاسبه می‌شود. . افزایش این شاخص به‌سمت خط روند نزولی آن، با افزایش ریسک ریزش قیمت...