.
شاخص Liveliness از حاصل تقسیم Coin Days Destroyed و Total Coin Days به دست می‌…

. شاخص Liveliness از حاصل تقسیم Coin Days Destroyed و Total Coin Days به دست می‌…

. شاخص Liveliness از حاصل تقسیم Coin Days Destroyed و Total Coin Days به دست می‌آید. Liveliness شاخص خوبی برای اندازه‌گیری تحرکات سرمایه گذاران بلندمدتی و میزان هیجان بازار به شمار می‌رود. . روند نزولی فعلی Liveliness بیانگر این نکته است که تمایل سرمایه‌گذاران به هولد...