آنچه درباره مفهوم Miner Extractable Valueباید بدانید

آنچه درباره مفهوم Miner Extractable Valueباید بدانید

ارزش قابل استخراج ماینر یا Miner Extractable Value که به اختصار با MEV نشان داده می‌شود، در حقیقت به میزان ارزشی گفته می‌شود که یک ماینر می‌تواند از یک بلاک به‌دست آورد. در برخی از مقاله‌ها این مفهوم به‌عنوان حداکثر ارزش قابل استخراج نیز مطرح شده است. ارزش قابل...