.
پروتکل استیبل‌کوین اعتباری Beanstalk Farms تمام وثیقه ۱۸۲ میلیون دلاری خود را …

. پروتکل استیبل‌کوین اعتباری Beanstalk Farms تمام وثیقه ۱۸۲ میلیون دلاری خود را …

. پروتکل استیبل‌کوین اعتباری Beanstalk Farms تمام وثیقه ۱۸۲ میلیون دلاری خود را به دلیل نقص امنیتی ناشی از دو پیشنهاد دولتی و یک اقدام فوری برای وام از دست داده است. مشکل این پروتکل با پیشنهادهای دولتی مشکوک BIP-18 و BIP-19 به وجود آمد که در ۱۶ آوریل صادر شد. ....