.
کارگزاری FBS به‌عنوان یک نهاد نظارتی مالی در تاریخ ۱۶ فوریه گزارش جدیدی را درب…

. کارگزاری FBS به‌عنوان یک نهاد نظارتی مالی در تاریخ ۱۶ فوریه گزارش جدیدی را درب…

. کارگزاری FBS به‌عنوان یک نهاد نظارتی مالی در تاریخ ۱۶ فوریه گزارش جدیدی را درباره ریسک‌های مرتبط با رمزارزها منتشر کرده‌ است. . در این گزارش به بعضی از ریسک‌های استیبل‌کوین‌ها و احتمال از بین رفتن آن‌ها اشاره شده است. این گزارش همچنین به خطرات پذیرش دیفای بدون...