حکم بازداشت ملی علیه مالک Ilgamos و دخترش در مکزیک صادر شده است

حکم بازداشت ملی علیه مالک Ilgamos و دخترش در مکزیک صادر شده است

زمان خبر:23 دقیقه قبلتحقیقات در رابطه با اتهامات وارد شده توسط مدیر عامل SYDYG، رامیرو فارو ولز(Ramiro Faro Velez) در سپتامبر 2020(شهریور 1399) انجام شد و به این نتیجه رسید که گزا کاپیتانی(Géza Kapitány) و رکا کاپیتانی باید دستگیر و به دادگاهی در مکزیک منتقل...