کاهش رتبه سهام شرکت های Lemonade و Udemy توسط تحلیلگر سندلر

کاهش رتبه سهام شرکت های Lemonade و Udemy توسط تحلیلگر سندلر

زمان خبر:3 ثانیه قبلآرویند رامنانی (Arvind Ramnani)، تحلیلگر پایپر سندلر، رتبه سهام شرکت های Lemonade (NYSE:LMND) و Udemy (NASDAQ:UDMY) را از وزن بالا به هم وزن یا خنثی کاهش داده است.این تحلیلگر می بیند که سهام این شرکت ها در 6 تا 18 ماه آینده در میان بادهای مخالف...