Jim cramer مجری برنامه Mad Money به سرمایه گذاران رمز‌ارزها التماس کرد؛ سود خود …

Jim cramer مجری برنامه Mad Money به سرمایه گذاران رمز‌ارزها التماس کرد؛ سود خود …

Jim cramer مجری برنامه Mad Money به سرمایه گذاران رمز‌ارزها التماس کرد؛ سود خود را ذخیره کنید . وی معتقد است اکنون زمان سبک کردن سبد دارایی‌های دیجیتال می‌باشد و به مخاطبین خود اعلام کرد اگر در سود قرار دارید پیش از آن که سبده دارایی‌هایتان وارد ضرر شود، اقدام به فروش...