.
دادگاه عالی انتاریو (یکی از استان‌های کانادا) از مسئولان ولت Nunchuk خواسته اس…

. دادگاه عالی انتاریو (یکی از استان‌های کانادا) از مسئولان ولت Nunchuk خواسته اس…

. دادگاه عالی انتاریو (یکی از استان‌های کانادا) از مسئولان ولت Nunchuk خواسته است تا اطلاعات کاربران را در اختیار مقامات قضایی این استان قرار دهند. تیم نانچاک نیز در پاسخ ایمیلی را ارسال نموده و در آن اعلام کرده است: . غیر از ایمیل هیچ اطلاعاتی از کاربران در کمپانی...