.
شرکت Novatti Payments در استرالیا شروع به تبلیغ ویزا. کارت های Crypto Spend کر…

. شرکت Novatti Payments در استرالیا شروع به تبلیغ ویزا. کارت های Crypto Spend کر…

. شرکت Novatti Payments در استرالیا شروع به تبلیغ ویزا. کارت های Crypto Spend کرده است. ویزا کارت CryptoSpend از XRP، BTC، BCH، ETH و LTC پشتیبانی می‌کند. . زمانی که یک مشارکت تجاری موفقیت آمیز باشد، همکاری های بعدی ادامه پیدا می‌کند. این مورد در همکاری پرداخت های...