مقامات فدرال دولت روسیه برای راه اندازی و توسعه ابزاری جهت ردیابی نقل و انتقال ا…

مقامات فدرال دولت روسیه برای راه اندازی و توسعه ابزاری جهت ردیابی نقل و انتقال ا…

مقامات فدرال دولت روسیه برای راه اندازی و توسعه ابزاری جهت ردیابی نقل و انتقال ارزها دیجیتال، بودجه ۲۰۰ هزار دلاری اختصاص داده‌اند. . بزرگترین بانک روسیه، با اختصاص این بودجه در پی آن است که، تعداد نقل و انتقال افراد ناشناس را در این کشور کاهش دهد. . آیا روسیه موفق به...