.
عرضه / تقاضا:
Exchange Balance↓ – Stablecoins Ratio↓ – SSR↓ – Coinbase Reserve…

. عرضه / تقاضا: Exchange Balance↓ – Stablecoins Ratio↓ – SSR↓ – Coinbase Reserve…

. عرضه / تقاضا: Exchange Balance↓ – Stablecoins Ratio↓ – SSR↓ – Coinbase Reserve→ . اندیکاتورهای تکنیکال: MACD Level (12,26)↑ – Momentum(10) ↑ . تحرکات وال‌ها: Miner to Exchange Flows↓ – Fund Flow Ratio↓ . احساسات بازار: Leverage Ratio↑ ....
.
با دقت در نمودار شاخص SSR می‌توان متوجه اهمیت باند‌های رسم شده در آن شد. باند‌…

. با دقت در نمودار شاخص SSR می‌توان متوجه اهمیت باند‌های رسم شده در آن شد. باند‌…

. با دقت در نمودار شاخص SSR می‌توان متوجه اهمیت باند‌های رسم شده در آن شد. باند‌های بالا و پایین تا به الان توانسته است با دقت خوبی سقف‌ها و کف‌های بازار را تشخیص دهد؛ مشکل اصلی اما سابقه تاریخی کم برای تکیه بر این نتیجه‌گیری است. . به نظر شما شاخص SSR می‌تواند دقت...