.
عرضه / تقاضا:
Exchange Balance↓ – Stablecoins Ratio↓ – SSR↓ – Coinbase Reserve…

. عرضه / تقاضا: Exchange Balance↓ – Stablecoins Ratio↓ – SSR↓ – Coinbase Reserve…

. عرضه / تقاضا: Exchange Balance↓ – Stablecoins Ratio↓ – SSR↓ – Coinbase Reserve→ . اندیکاتورهای تکنیکال: MACD Level (12,26)↑ – Momentum(10) ↑ . تحرکات وال‌ها: Miner to Exchange Flows↓ – Fund Flow Ratio↓ . احساسات بازار: Leverage Ratio↑ ....