.
نقل و انتقال ۲۶۰ میلیارد شیبا اینو توسط Anon Whales، در حالی که این توکن در تل…

. نقل و انتقال ۲۶۰ میلیارد شیبا اینو توسط Anon Whales، در حالی که این توکن در تل…

. نقل و انتقال ۲۶۰ میلیارد شیبا اینو توسط Anon Whales، در حالی که این توکن در تلاش برای بازیابی خود است . طبق داده های ارائه شده توسط etherscan، اخیراً چندین توده عظیم SHIB، که بزرگی هر کدام بیش از ۸۰ میلیارد توکن است، توسط نهنگ های ناشناس منتقل شده است. . این هفته،...